Artikel 1

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.2 Publisher of Affiliate:

de natuurlijke of rechtspersoon die als onafhankelijk vertegenwoordiger producten en/of diensten van verschillende adverteerders aan consumenten aanbiedt;

1.3 Adverteerder:

de natuurlijke of rechtspersoon die via publihers/affiliates producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.4 Techniek voor communicatie op afstand:

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.5 Dag:

kalenderdag;

1.6 Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam(en): DigiReus

Adres: Balthasar Bekkerstrjitte 10, 9123 JW, Metslawier

Telefoon: +31 (0)623969325

E-mail: info@digi-reus.nl

KvK-nummer: 73687200

 

Artikel 3

Toepasselijkheid

3.1 Toepassing algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en publisher, affiliate of adverteerder.

3.2 Inhoud overeenkomst:

De inhoud van deze overeenkomst is ter inzage op deze website openbaar beschikbaar voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en daarmee voortijdig aan de publisher, affiliate of adverteerder beschikbaar gesteld.

3.3 Terbeschikkingstelling:

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de publisher, affiliate of adverteerder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de publisher, affiliate of adverteerder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de publisher, affiliate of adverteerder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Specifieke product- of dienstenvoorwaarden:

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de publisher, affiliate of adverteerder zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4

Commissie vergoeding(en)

4.1 Commissie:

Een bij DigiReus aangesloten publisher/affiliate heeft recht op een vooraf ingestelde vergoeding wanneer deze via het DigiReus Affiliate programma een verkoop tot stand brengt bij een bij DigiReus aangesloten adverteerder, via een door de publisher/affiliate doorgestuurde bezoeker. Dit recht vervalt na 7 dagen, vanaf het moment dat de doorgestuurde bezoeker werd doorverwezen. Dit tijdsframe wordt o.a. automatisch gecontroleerd d.m.v. een cookie welke wordt aangemaakt op het moment van een door de publisher/affiliate gegenereerde bezoeker.

4.2 Verplichting(en) adverteerder:

Een adverteerder is verplicht de overeengekomen vergoeding bij een via het DigiReus Affiliate programma aantoonbare gegenereerde verkoop te voldoen middels een door DigiReus ten laste gelegde factuur aan de adverteerder.

4.3 Uitsluitingen recht op vergoeding(en):

DigiReus bepaald ten allen tijde en (indien van toepassing) in samenwerking met de adverteerder(s) of een vergoeding wordt toegekend, wordt uitbetaald of bij eerdere toekenning wordt teruggetrokken aan de publisher/affiliate. Een toekenning komt te vervallen bij, echter niet beperkt tot, oa. onderstaande uitsluitingen:

bij sprake van elke mogelijke vorm van fraude;

bij registratie- en/of programmeerfouten in het DigiReus Affiliate systeem;

bij onjuist gebruik van het beschikbare advertentiemateriaal;

bij illegale cq. onwettige activiteiten, zoals, maar niet beperkt tot, SPAM en fishing;

bij het verstrekken van onjuiste of valse informatie door de publisher/affiliate;

bij het niet nakomen van de verplichting(en) van de bij DigiReus aangesloten adverteerder;

bij registratie- en/of programmeerfouten op de gekoppelde webpagina van de adverteerder;

bij een door de overheid opgelegde blokkade of inhoudingsverplichting;

bij annulering van een gegenereerde verkoop;

Bij een debit stand van het saldo van de publisher/affiliate.

 

Artikel 5

Soorten vergoeding

5.1 Vergoeding per verkoop ( Pay-Per-Sale ):

Een vooraf ingestelde vergoeding, bestaande uit een vast bedrag of percentage van, bij een gegenereerde verkoop.

5.2 Vergoeding per aanmelding ( Pay-Per-Lead ):

Een vooraf ingestelde vergoeding, bestaande uit een vast bedrag of percentage van, bij een gegenereerde aanmelding, lidmaatschap of aanvraag.

5.3 Vergoeding per bezoeker ( Pay-Per-Click ):

Een vooraf ingestelde vergoeding, bestaande uit een vast bedrag bij een doorgestuurde bezoeker.

5.4 Keuze van soort vergoeding(en):

Alle promotiecampagnes hebben een door de adverteerder gewenste, vooraf ingestelde vergoedingssoort welke duidelijk zichtbaar is voor de publisher/adverteerder. Deze vergoedingssoort staat vast en kan of mag niet door de publisher/affiliate gewijzigd worden.

 

Artikel 6

Overzichten en beheer van commissies

6.1 Huidige verdiensten:

Door DigiReus vooralsnog goedgekeurde commissies, in wachtrij voor uitbetaling.

6.2 Onder beoordeling:

Gegenereerde commissie, in afwachting van controle en (goed)keuring.

6.3 Goedgekeurd:

Goedgekeurde en reeds uitbetaalde commissies.

6.4 Beheer commissies:

Alle commissietegoeden staan geregistreerd in het DigiReus Affilate systeem.

6.5 Uitbetaling commissies:

Tegoeden worden, indien minimaal 25 euro, uitbetaald aan het einde van de maand over voorgaande maand. Tussentijdse uitbetalingen zijn alleen mogelijk op aanvraag en zijn belast met 7.50 euro administratiekosten.

6.6 Commissies bedragen:

Op alle commissie tegoeden zijn de hier vermelde, met name onder artikel 4.3, algemene voorwaarden van toepassing.

Datum laatste wijziging: 15-02-2019